Kraina Kanału Oberlandzkiego

Logo 160. rocznicy otwarcia Kanału Elbląskiego
Koło maszynerii przy budunku maszynowni pochylni Buczyniec
13 listopada 2022

25-lecie Związku "Gmin Kanałowych"

      Właśnie dziś, to jest w dniu 13 listopada 2022 r. mija równo 25 lat od powstania związku międzygminnego o nazwie: ZWIĄZEK GMIN KANAŁU OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO.

     Jest to data poniekąd umowna, gdyż tworzenie Związku było wieloetapowym procesem, natomiast w dniu 13 listopada 1997 r. został opublikowany pierwszy statut – konkretnie w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego pod pozycją 440.

 

Statek Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej na odcinku pochylniowym

Związkowe zdjęcie kanałowe - odcinek pochylniowy (źródło: archiwum autora)

 

Mozolne związkowe początki

    Zauważyć należy, że wówczas funkcjonował jeszcze jednoszczeblowy samorząd (samorządy powiatowy i wojewódzki rozpoczęły funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 1999 r.) i obowiązywała ustawa o samorządzie terytorialnym (obecnie odrębnie – o gminnym, powiatowym i wojewódzkim), a tereny nadkanałowe przynależały od 1975 r. do dwóch województw: województwa olsztyńskiego (śluzy i jeziora) oraz województwa elbląskiego (pochylnie).

 

Rejs statkiem pasażerskim po jeziorze Druzno

Związkowe zdjęcie kanałowe - jezioro Druzno (źródło: archiwum autora)

 

   Co ciekawe, pomimo stosownych uchwał zainteresowanych samorządów o utworzeniu oraz przyjęciu statutu, a także zawiadomienia ówczesnego Wojewody Olsztyńskiego przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wpisaniu do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją 168, z datą 20 października 1997 r. podmiotu pod nazwą „Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” – w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym opublikowano statut z błędem w nazwie!

 

Pisma o rejestracji Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Pisma dotyczące rejestracji Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w 1997 r.

(źródło: archiwum autora)

 

     Otóż w opublikowany statucie zabrakło literki „i”, przez co zdaniem wojewódzkich urzędników nazwa miała brzmieć: „Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego Pojezierza Iławskiego”… To wszakże nie była ostatnia kontrowersja i wątpliwość nazewnicza (dla niektórych) na przestrzeni następnych lat…

 

Dziennik Urzędowy i pierwszy statut Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Pierwszy statut Związku Gmin, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego w dniu

13 listopada 1997 r. (źródło: archiwum autora)

 

    W tymże pierwszym statucie Związku zostały określone cele i zadania, dla realizacji których zostaje on powołany. Określono je w sposób ogólny, gdyż zgodnie z zapisami § 4 do zadań tych należało:

a/ promocja Kanału Ostródzko-Elbląskiego, Pojezierza Iławskiego i Gmin członków niniejszego Związku;

b/ tworzenie warunków do zagospodarowania Kanału i terenów związanych z Kanałem;

c/ tworzenie warunków do rozwoju turystyki.

 

     Wygląda też na to, że pomysł łączenia się samorządów w celu realizacji wspólnej idei promocji i rozwoju turystyki "okołokanałowej" wyszedł od gmin województwa olsztyńskiego, a wszystko rozpoczęło się oficjalnie w 1996 r. Inicjatorami było 5 samorządów:

1) miasto Iława;

2) gmina Małdyty;

3) gmina Miłomłyn;

4) miasto Ostróda;

5) gmina Ostróda.

 

Okolice mostów kanałowych na Kanale Elbląskim

Związkowe zdjęcie kanałowe - przed mostem małdyckim i mostem ostródzkim (źródło: archiwum autora)

 

     Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami, zainteresowane rady gmin musiały najpierw podjąć (każda z osobna) uchwały o utworzeniu związku gmin, a po opracowaniu projektu statutu – uchwały (każda osobno) o przyjęciu statutu.

     Następnie należało zgłosić wniosek do rejestru związków, prowadzonego przez Prezesa Rady Ministrów, a w dalszej kolejności ogłosić statut w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Tak powoływany do życia związek nabywał osobowość prawną po zarejestrowaniu, z datą ogłoszenia statutu. Stąd zatem początkowa data 13 listopada 1997 r.

 

Koła maszynerii na pochylni kanałowej

Związkowe zdjęcie kanałowe - urządzenia napędowe pochylni (źródło: archiwum autora)

 

    Jednak jeszcze rok wcześniej wspomniane gminy zaczęły podejmować uchwały o utworzeniu Związku Gmin. Przykładowo Rada Miejska w Iławie uczyniła tak w dniu 29 marca 1996 r. (uchwała zmieniona 29 sierpnia 1996 r.), Rada Miejska w Ostródzie w dniu 15 maja 1996 r., Rada Gminy Miłomłyn w dniu 23 października 1996 r., a Rada Gminy Ostróda nieco później, bo w dniu 22 kwietnia 1997 r.

 

Uchwały intencyjne z sprawie utworzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Uchwały zainteresowanych rad gmin o tworzeniu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

z 1996/1997 r. (źródło: archiwum autora)

 

     Pierwszym samorządem była gmina Małdyty! Stosowną uchwałę Rada Gminy Małdyty podjęła już w dniu 27 marca 1996 r. Z kolei w okresie listopad 1996 r. – kwiecień 1997 r. rady wszystkich 5 gmin podjęły uchwały o przyjęciu pierwszego statutu, dzięki czemu można było rozpocząć procedurę jego urzędowej publikacji.

 

     Od samego początku, zgodnie z zapisami statutowymi, siedzibą Związku jest miasto Ostróda.

     Związek posiada dwa organy władzy:

1) Zgromadzenie Związku (organ stanowiący i kontrolny. odpowiednik samorządowej rady gminy), w skład którego obligatoryjnie wchodzi wójt/burmistrz każdej gminy członkowskiej oraz po jednym przedstawicielu, wybranym przez każdą z rad gmin.

2) Zarząd Związku (organ wykonawczy, odpowiednik dawnego zarządu gminy/miasta), którego członkowie są wybierani przez Zgromadzenie.

   Zgromadzenie wybiera również Przewodniczącego Zgromadzenia (odpowiednik przewodniczącego rady gminy) oraz Przewodniczącego Zarządu (odpowiednik wójta/burmistrza).

 

Torowisko na szczycie pochylni Buczyniec

Związkowe zdjęcie kanałowe - torowisko na szczycie pochylni Buczyniec (źródło: archiwum autora)

 

      Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia, odbytym w dniu 26 lutego 1998 r., wybrano pierwszy, 3-osobowy Zarząd Związku, w skład którego wschodzili: zastępca burmistrza Ostródy - jako przewodniczący, dyrektor Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej - jako zastępca przewodniczącego i wójt Małdyt - jako członek. Zarząd był stosunkowo nieliczny, ale jak łatwo policzyć, samo Zgromadzenie liczyło wówczas maksymalnie 10 osób. Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wówczas wybrany wójt gminy Ostróda.

 

Związkowy rozwój i ewolucja

    W październiku 1998 r. odbyły się kolejne wybory samorządowe, a 1 stycznia 1999 r. zafunkcjonowała reforma administracyjna. Kanał Ostródzko-Elbląski przebiegał teraz przez 3 powiaty, ale za to w jednym, nowym województwie: województwie warmińsko-mazurskim.

 

Przyroda na terenech Kanału Elbląskiego

Związkowe zdjęcie kanałowe - przyroda krainy kanałowej (źródło: archiwum autora)

 

     W lutym 2000 r. do Związku przystąpiły 2 kolejne samorządy: gmina Pasłęk i gmina Rychliki, a więc leżące na obszarze dawnego województwa elbląskiego. Rzecz to o tyle istotna, że na terenie tych dwóch gmin zostały pobudowane pochylnie kanałowe, a więc obiekty kluczowe dla funkcjonowania i promocji kanału. W październiku 2000 r. na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano burmistrza Miłomłyna, a burmistrza Pasłęka na Przewodniczącego Zarządu Związku.

     Pomimo podjęcia w końcu grudnia 1999 r. przez Radę Gminy Elbląg uchwały o przystąpieniu do Związku, tak się jednak wówczas do końca nie stało, sprawa była w swoistym „zawieszeniu”, po czym gmina Elbląg podjęła dycyzję wycofaniu swojego akcesu…

 

Uchwały w sprawie członkostwa gminy Elbląg w Związku Gmin Kanału

Rozterki samorządowców gminy Elbląg (źródło: archiwum autora)

 

     Na koniec XX wieku i na początku XXI wieku Związek liczył więc de facto 7 gmin:

1) miasto Iława;

2) gmina Małdyty;

3) gmina Miłomłyn;

4) miasto Ostróda;

5) gmina Ostróda;

6) gmina Pasłęk;

7) gmina Rychliki.

    W październiku 2002 r. odbyły się kolejne wybory samorządowe, a w marcu 2003 r. wybory nowych władz związkowych. Przyjęto niepisaną zasadę, że Przewodniczącym Zarządu Związku jest aktualny burmistrz Ostródy.

 

Rzeka Elbląg i elbląskie bulwary

Związkowe zdjęcie kanałowe - rzeka Elbląg w Elblągu (źródło: archiwum autora)

 

     Niewątpliwie ważnym wydarzeniem dla funkcjonowania Związku Gmin było przystąpienie do niego miasta Elbląga, nie tylko ze względu na liczbę ludności i potencjał gospodarczy, ale przede wszystkim z uwagi na położenie oraz historię budowy i funkcjonowania kanału. Przecież Kanał Elbląski musiał posiadać i wciąż musi mieć połączenie z Elblągiem!

    Stało się to na przestrzeni 2004 r., a konkretnie w kwietniu Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę o przystąpieniu, w listopadzie o przystąpieniu i przyjęciu statutu, a w grudniu stosowną uchwałę podjęło Walne Zgromadzenie Związku.

 

Mapki z początkowym zasięgem terytorialnym Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego

Zasięg terytorialny Związku „Gmin Kanałowych” w latach 1996-2004, na mapkach z granicami administracyjnymi gmin współczesnego województwa warmińsko-mazurskiego (źródło: opracowanie własne)

 

    Kolejna kadencja samorządów przypadła na lata 2006-2010. W marcu 2007 r. uchwałę o przystąpieniu do Związku podjęła Rada Miejska w Morągu, natomiast w końcu kwietnia 2009 r. Rada Miejska w Zalewie. Z początkiem 2011 r. do związku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Iława, przyłączyła się gmina Iława, co sprawiło że do domknięcia całego szlaku kanałowego od Iławy, Zalewa i Ostródy do jeziora Druzno i Elbląga brakowało już tylko jednej gminy.

     Na początku II dekady XXI wieku Związek liczył więc 11 gmin:

  1) miasto Elbląg;

  2) gmina Iława;

  3) miasto Iława;

  4) gmina Małdyty;

  5) gmina Miłomłyn;

  6) gmina Morąg;

  7) miasto Ostróda;

  8) gmina Ostróda;

  9) gmina Pasłęk;

10) gmina Rychliki;

11) gmina Zalewo.

 

   W ówczesnym stanie prawnym gminy mogły tworzyć związki jedynie z gminami, a powiaty jedynie z powiatami. Nowelizacja przepisów w czerwcu 2015 r. sprawiła, że mogły być już tworzone i funkcjonować związki powiatowo-gminne. W październiku 2018 r. odbyły się kolejne wybory samorządowe, po czym nastąpiło jakże istotne przekształcenie dotychczasowego związku gminnego właśnie w związek powiatowo-gminny. Nie ulega wszak wątpliwości, że taki alians samorządowy „znaczy więcej” i „może więcej”…

  

Pochylnie i śluzy na Kanale Elbląskim

Związkowe zdjęcie kanałowe - pochylnie i śluzy kanałowe (źródło: archiwum autora)

 

  Niewiele wcześniej nastąpiła zmiana nazwy Związku (publikacja statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r., pod pozycją 3782). Po 21 latach funkcjonowania, oficjalna nazwa zaczęła brzmieć: „Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”.

    Co do nazwy "kanałowej", należy to uznać za ukłon w stronę członków reprezentujących „ziemię elbląską”, którzy od lat zgłaszali swoje „nazewnicze” uwagi i zastrzeżenia. Świata to może i nie zbawiło, ale też się z tego powodu nie zawalił… Ponadto urzędnicy wojewody tym razem już nie przeoczyli w nazwie litery „i”… 

 

Statki pasażerskie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej na pochylni Buczyniec

Związkowe zdjęcie kanałowe - statki pasażerskie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej na pochylni Buczuniec

(źródło: archiwum autora)

 

   Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2019 r. przyjęto nowych członków, jednocześnie Związek przekształcając i zmieniając jego nazwę, a konkretnie:

  1. Po pierwsze, przyjęto w poczet członków gminę Elbląg, przy czym stosowna uchwała Rady Gminy Elbląg o przystąpieniu i przyjęciu statutu została podjęta dnia 25 lipca 2019 r. Dzięki temu cały szlak kanałowy wreszcie znalazł się w granicach gmin członkowskich.

  2. Po drugie, do Związku przystąpiły 3 samorządy powiatowe: Powiat Elbląski, Powiat Iławski i Powiat Ostródzki, w związku z czym przekształcił się on z mocy prawa w związek powiatowo-gminny. Dzięki temu nie tylko cały szlak kanałowy, ale też system szlaków żeglugowych powiązanych bezpośrednio z Kanałem Elbląskim znalazł się w granicach administracyjnych oddziaływania Związku.

  3. Po trzecie, nastąpiła kolejna zmiana nazwy. Z konieczności pojawiło się słowo „powiat”. Po 22 latach funkcjonowania, oficjalna nazwa zaczęła brzmieć: „Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”.

 

Mapki z późniejszym zasięgem terytorialnym Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego

Zasięg terytorialny Związku „Gmin Kanałowych” w latach 2008-2019, na mapkach z granicami administracyjnymi gmin współczesnego województwa warmińsko-mazurskiego (źródło: opracowanie własne)

 

      Na koniec II dekady XXI wieku Związek liczył 15 samorządów, z tego 12 gmin i 3 powiaty ziemskie:

  1) miasto Elbląg;

  2) gmina Elbląg;

  3) gmina Iława;

  4) miasto Iława;

  5) gmina Małdyty;

  6) gmina Miłomłyn;

  7) gmina Morąg;

  8) miasto Ostróda;

  9) gmina Ostróda;

10) gmina Pasłęk;

11) gmina Rychliki;

12) gmina Zalewo;

13) powiat Elbląski;

14) Powiat Iławski;

15) Powiat Ostródzki.

 

    Z różnych przyczyn, wymagających urzędniczych tłumaczeń i wyjaśnień, nowy statut związkowy został opublikowany (pod pozycją 2525) w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 10 czerwca 2020 r. – tak więc tę właśnie datę należy uznać za dzień prawomocnego przekształcenia związku gminnego w związek powiatowo-gminny i nadania mu nowej nazwy, a więc po 23 latach od jego powstania.

 

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: Statut Związku Gmin i Powiatów

Pierwszy statut Związku Gmin i Powiatów, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 10 czerwca 2020 r. (źródło: archiwum autora)

 

   Należy też zwrócić uwagę, że w porównaniu z początkowym okresem, zostały rozszerzone (a raczej doprecyzowane oraz uszczegółowione) cele i zadania Związku, które zgodnie z § 4 nowego statutu są następujące:

  1) promocja walorów przyrodniczo-kulturowych Kanału Elbląskiego i jego okolic, terenów Żuław i Pojezierza Iławskiego oraz gmin i powiatów będących członkami Związku;

  2) przygotowywanie i realizacja strategii, programów i planów rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru w zakresie sieciowych projektów inwestycyjnych w ekologię, ochronę środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, infrastrukturę komunikacyjną i turystykę,

  3) propagowanie żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej;

  4) wspieranie restytucji i rewitalizacji lokalnych dróg i szlaków wodnych;

  5) propagowanie działań proekologicznych, ochrony środowiska i przyrody;

  6) wspieranie ochrony i opieki nad zabytkami, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

  7) propagowane idei i zasad zrównoważonego rozwoju;

  8) wspieranie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki wodnej i rozwoju terenów rekreacyjnych;

  9) popularyzacja sportów wodnych oraz wypoczynku rodzin, dzieci i młodzieży;

10) wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;

11) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju i za granicą, realizującymi zadania i cele zbieżne z niniejszym Statutem.

  Ponadto zapisano, że Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej.

 

     W kolejnym, 24. roku funkcjonowania Związku, a więc w 2021 r. opracowano i zatwierdzono jego oficjalne LOGO.

 

Górne stanowisko pochylni i logo Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Związkowe zdjęcie kanałowe - górne stanowisko pochylni kanałowej oraz logo Związku Gmin i Powiatów „Kanałowych” (źródło: archiwum autora)

 

    Póki co, na dzień 1 grudnia 2022 r. planowana jest uroczystość 25-lecia Związku „Gmin Kanałowych”, w połączeniu z „uroczystym” Walnym Zgromadzeniem Związku. Spotkanie ma się odbyć w sali reprezentacyjnej ostródzkiego zamku.

     Ważnym akcentem na być przyjęcie w poczet członków 2 kolejnych samorządów: gminy Gronowo Elbląskie i gminy Markusy. Uchwałę o przystąpieniu do Związku i przyjęcia jego statutu Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła dnia 31 sierpnia 2022 r., natomiast Rada Gminy Markusy dnia 27 września 2022 r.

 

Program uroczystego Zgromadzenia Członków Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego

Program uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Członków Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków oraz zmiany statutu Związku

(źródło: archiwum autora)

 

     Na koniec 25. roku istnienia Związku będzie on liczył 17 samorządów, z tego 14 gmin i 3 powiaty ziemskie:

  1) gmina Gronowo Elbląskie;

  2) miasto Elbląg;

  3) gmina Elbląg;

  4) gmina Iława;

  5) miasto Iława;

  6) gmina Małdyty;

  7) gmina Markusy;

  8) gmina Miłomłyn;

  9) gmina Morąg;

10) miasto Ostróda;

11) gmina Ostróda;

12) gmina Pasłęk;

13) gmina Rychliki;

14) gmina Zalewo;

15) powiat Elbląski;

16) Powiat Iławski;

17) Powiat Ostródzki.

    Oznaczać to będzie, że już nie tylko cały szlak kanałowy, ale również całe okolice jeziora Druzno i rzeki Elbląg znajdą się w graniach gmin stowarzyszonych w Związku.

 

Mapki z najnowszym zasięgem terytorialnym Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego

Prawdopodobny zasięg terytorialny Związku „Gmin Kanałowych” na koniec 2022 r., na mapce z granicami administracyjnymi gmin współczesnego województwa warmińsko-mazurskiego

(źródło: opracowanie własne)

 

    Do „pełni szczęścia” zabraknie jedynie gminy Łukta, która styka się ze szlakiem kanałowym brzegami Jeziora Szeląg Wielki i na której terenie rośnie sosna Taborska – praprzyczyna powstania Kanału Elbląsko-Oberlandzkiego. Oczywiście gmina Łukta wchodzi w skład Powiatu Ostródzkiego, ale czymś zupełnie innym jest członkostwo bezpośrednie. Pozytywna zmiana tego stanu rzeczy będzie być może jednym z pierwszych zadań na kolejne 25-lecie…

 

Efekty związkowej działalności – próba podsumowania

      Może ktoś zadać pytanie: - a po co nam ten cały Związek?; - co my z tego w ogóle mamy? Odpowiedź jest złożona, gdyż oczywiście nie da się tego ściśle zmierzyć, zważyć i policzyć.

 

Statki pasażerskie i pole kampingowe przy pochylni Buczyniec

Związkowe zdjęcie kanałowe - Camping Buczyniec przy pochylni Buczuniec (źródło: archiwum autora)

 

   Po pierwsze, Związek to wiele lat działalności promocyjnej (w jakimś sensie ukierunkowanej i skoordynowanej) na rzecz rozwoju szeroko pojętej turystyki. To choćby tworzenie i znakowanie szlaków turystycznych, tras rowerowych, szlaków żeglarskich i kajakowych, organizacja lub uczestnictwo w targach i eventach turystycznych, nawiązywanie kontaktów i wizyty studyjne dziennikarzy, organizacja szkoleń dla podmiotów z branży turystycznej oraz inicjatywy na rzecz integracji przedsiębiorców pod hasłem „turystyki wodnej”.

 

Wizyty gości na Kanale Elbląskim - rejsy statkami żeglugi pasażerskiej

Przykłady kanałowych wizyt studyjnych i promocyjnych (źródło: archiwum autora)

 

     Równie ważne znaczenie mają wieloletnie działania na rzecz opracowywania i realizacji wspólnej strategii rozwoju, tworzenia „marki turystycznej” regionu oraz zintegrowanego systemu promocji – nie tylko na poziomie kraju, ale bez mała Europy i Świata. To prace zmierzające do powstawania produktów turystycznych i pakietowania usług turystycznych, tworzenia profesjonalnego szlaku kulturowego czy przeprowadzenia żmudnego procesu wpisania Kanału Elbląskiego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

 

Widokówka z amerykańskiego Morris Canal - wysłana do Związku Gmin Kanału Elbląskiego

Widokówka wysłana do siedziby Związku Gmin „Kanałowych” znad amerykańskiego Morris Canal, na potwierdzenie dawnych relacji i inspiracji inżynieryjnych - w kontekście wpisu na listę UNESCO (źródło: archiwum autora)

 

     Związek "Gmin Kanałowych" grupuje samorządy, dzięki czemu przeznaczały one własne środki, ale przede wszystkim pozyskiwał i pozyskuje zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji infrastrukturalnych, w tym służących działalności turystycznej, sportowej i rekreacyjnej w obszarze „Krainy Kanału Elbląskiego”.

     Dzięki istnieniu Związku udało się pozyskać wielomilionowe kwoty z funduszy Unii Europejskiej, a obecnie oczekuje się na pozytywne decyzje w ramach kolejnej unijnej perspektywy finansowej.

 

Dokumenty strategiczne Związku "Gmin Kanałowych"

Przykłady dokumentów związkowych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych

(źródło: archiwum autora)

 

     Jednym z przejawów aktywności związkowej na przestrzeni ostatnich lat była działalności wydawnicza, która sprowadzała się nie tylko to produkcji i dystrybucji gadżetów, pamiątek, folderów, map i przewodników, ale także polegała na publikacji opracowań i wydawnictw książkowych, służących popularyzacji wiedzy na temat historii i wyjątkowości terenów Mazur Zachodnich, Żuław Elbląskich i Pojezierza Iławskiego.

 

Książki wydawane przez Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Przykłady związkowej działalności wydawniczej o charakterze książkowym (źródło: archiwum autora)

 

     Jednak wydaje się, że najważniejszą rzeczą, o której można i należy mówić w przypadku oceny słuszności powoływania Związku i kierunku zapoczątkowanego w latach 1996/1997, a konsekwentnie realizowanego przez okres 25 lat związkowej działalności - był i niezmiennie jest LOBBING na rzecz funkcjonowania „w ogóle” Kanału Elbląskiego.

 

Podpisywanie "pre-umów" kanałowych na realizację inwestycji na Kanale Elbląskim

Ostródzki zamek w styczniu 2009 r. i uroczystość podpisania tzw. pre-umów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach kanałowego „Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”

(źródło: archiwum autora)

 

    Pewne rzeczy (zadziwiająco wiele) dzieją się na zasadzie „kropla drąży kamień”, gdyż nawet nie da się zliczyć pism, spotkań, apeli, monitów do władz wszelakich szczebli, parlamentarzystów, ministrów, urzędów i dyrektorów wszelakich instytucji w celu utrzymania żeglowności oraz koniecznych napraw szlaku żeglownego.

 

Przykłady związkowych inwestycji nad Kanałem Elbląskim

Przykłady zadań realizowanych w ramach kanałowego „Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego

i Pojezierza Iławskiego” (źródło: archiwum autora)

 

     Śmiało można stawiać tezę, że gdyby nie polityka „nacisków” ze strony związkowych samorządów – Kanał Elbląski byłby po części zarośniętym, dawnym i niegdyś żeglownym kanałem…

 

Rewitalizacja Kanału Elbląskiego i Kanału Dobrzyckiego

U góry - rewitalizacja Kanału Elbląskiego w latach 2012-1015. U dołu - rewitalizacja Kanału Dobrzyckiego oraz Kanału Elbląskiego pomiędzy jeziorami Dauby i Jeziorak w 2022 r. (źródłó: archiwum autora oraz Ewingi - strona Fb)

 

    Jako bezpośredni świadek, osobiście przytoczę jedną, znamienną wypowiedź osoby piastującej funkcję dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w drugiej połowie I dekady XXI wieku: „Dajcie spokój z tym Kanałem Elbląskim! Przecież on nie ma żadnego znaczenia gospodarczego…”. Z czasem jednak optyka się zmieniła…

 

Ostródzki zamek i podpisanie porozumienia „rewitalizacyjnego”

(źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku)

 

  Ps. Niniejszy artykuł zostanie jeszcze uzupełniony o foto-relację ze wspomnianego, uroczystego Zgromadzenia Członków Związku z okazji jego 25-lecia, na ostródzkim zamku.

 

 

Cezary Wawrzyński

Ostróda, listopad 2022 r.

 

Zgromadzenie Związku "Gmin Kanałowych" w okazji 25-lecia. Ostródzki zamek w dniu 1 grudnia 2022 r.

Uroczystość na ostródzkim zamku w dniu 1 grudnia 2022 r. (autor: C. Wawrzyński)

 

 

Galeria zdjęć